“Хүүхэд бүрийг Боловсролд тэгш хамруулах зарчмыг дэмжих нь-2” төслийн хүрээнд орон нутгийн тэгш хамруулах боловсролын бодлого боловсруулагч, сургуулийн удирдах...

– Хүүхдийг Ивээх Сан үерийн гамшигт өртсөн гэр бүл, хүүхдүүдэд туслах төсөл хэрэгжүүлж байна – Хүүхдийг Ивээх Сан үерийн гамшигт өртсөн нийслэлийн Баянзүрх дүү...