Хүүхдийг Ивээх Сан “Сумдын эмнэлэгт хүүхдийн гэмтлийн үеийн яаралтай тусламжийн чадавх сайжруулах, бэхжүүлэх төсөл”-ийг Австралийн Элчин Сайдын Яамны санхүүжил...