Хүүхдийг Ивээх Сан  Япон улсын Гадаад хэргийн яамны санхүүжилтээр ““Тэгш хүртээмжтэй, цогц үйлчилгээгээр бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих нь” төслийг 2024 оны ...

“Тэгш боломжийг бүрдүүлэх замаар суралцахуйг дэмжих” төслийн хүрээнд Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Биеийн тамир, спортын улсын хороо хамтран хөгжлийн бэрхшээлт...