Сэлэнгэ, Сүхбаатар, Хэнтий аймгуудад нийгмийн эгэх хариуцлагын дэд төслүүд хэрэгжинэ

Сэлэнгэ, Сүхбаатар, Хэнтий аймгуудад нийгмийн эгэх хариуцлагын дэд төслүүд хэрэгжинэ

Швейцарийн Хөгжлийн Агентлаг болон Дэлхийн Банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсад нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь” (НЭХБ) төслийн 2-р үеийн дэд төслүүд нь 2019 онд Монгол улсын 10 аймагт болон Улаанбаатар хотын 3 дүүрэгт хэрэгжинэ.

“Монгол Улсад Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь”             төслийн II үе шат эхэллээ

“Монгол Улсад Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь” төслийн II үе шат эхэллээ

Швейцарын Хөгжлийн Агентлаг, Дэлхийн Банкны хамтарсан санхүүжилтээр 10 аймаг, нийслэл хотын 3 дүүрэгт хэрэгжиж буй “Монгол Улсад Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь” төслийн хоёрдугаар үе шатыг Хүүхдийг Ивээх Сан удирдаж байна.

Хүүхдийн эрхийн төлөөх нөлөөлөл, мэдээлэл харилцааны сургалт хийлээ

Хүүхдийн эрхийн төлөөх нөлөөлөл, мэдээлэл харилцааны сургалт хийлээ

Хүүхдийг Ивээх Сангаас “Хүүхдийн Эрхийн төлөөх Нөлөөлөл, Мэдээлэл Харилцаа”-ны сургалтыг сэтгүүлчид болон хамтран ажилладаг ТББ-уудад зохион байгууллаа.