Хамтарсан баг хэрхэн, яаж ажиллавал үр дүнд хүрэх загварыг тодорхойллоо

Хамтарсан баг хэрхэн, яаж ажиллавал үр дүнд хүрэх загварыг тодорхойллоо

2015-2018 онд Улаанбаатар хотын 6 хороо, Архангай аймгийн 3 суманд хэрэгжсэн “Монгол Улсад хүүхэд хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх нь” төсөл үр дүнгээ хэлэлцлээ.