Жил:  
Олон зориулалтаар ашиглагдах загвар дотуур байр - 2018

Олон зориулалтаар ашиглагдах загвар дотуур байр - 2018

Хүүхдийн Ядуурлыг Бууруулах Хөтөлбөр

Хүүхдийг Ивээх Сан хүүхдэд ээлтэй, хөгжих, төлөвших, хамгаалагдах орчин бүрэнд хангагдсан, олон зориулалтаар ашиглах бололцоо бүхий дотуур байрны загвар гаргаснаа 2018 онд танилцууллаа.

Татах